Splošni pogoji vzdrževanja sistemov tehničnega varovanja 2023-01-19T13:52:34+01:00

   Splošni pogoji vzdrževanja sistemov tehničnega varovanja

1         SPLOŠNI DEL

1.1. PRAVNA PODLAGA

Izvajalec izvaja storitve , na podlagi 4. odstavka 41. člena Zakona o varstvu pred požarom (Ur. list RS št. 9/11, 83/12, 61/17), Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Ur. list RS, št. 53/19, 32/20), Pravilnika za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. List RS št. 89/1999, 39/2005 in 43/2011–ZVZD-1), Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur. l. RS, št. št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13, 61/17), Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11), ter na podlagi licence  za izvajanje in načrtovanje sistemov tehničnega varovanja št: 2510-13/2008/2.

1.2. UPORABA SPLOŠNIH POGOJEV

Izdajatelj splošnih pogojev vzdrževanja je družba ZARJA ELEKTRONIKA proizvodnja, montaža, inženiring in projektiranje sistemov in naprav za tehnično zaščito d.o.o. s sedežem na Kovinarski cesti 4, 1241 Kamnik, z matično številko: 552147500 (v nadaljevanju: izvajalec), ki je proizvajalec in prodajalec sistemov tehničnega varovanja ter ima v skladu z zakonodajo tudi pravico in dolžnost njenega vzdrževanja.

Splošni pogoji vzdrževanja izvajalca (v nadaljevanju: SPV) podrobno definirajo posamezne vrste storitev, obseg storitev in odnose v posameznih poslovnih razmerjih med izvajalcem in naročnikom.

Naročnik s podpisom pogodbe o vzdrževanju sistemov tehničnega varovanja  potrdi, da soglaša s SPV in cenikom storitev in da sprejema vse obveznosti iz njihovega naslova.

V primeru nasprotja med SPV in pogodbo o vzdrževanju sistemov tehničnega varovanja (v nadaljevanju: Pogodba) veljajo določila pogodbe.

2         PREDMET VZDRŽEVANJA

Predmet  vzdrževanja so sistemi aktivne požarne zaščite (v nadaljevanju: sistemi APZ), kot so definirani v Pravilniku o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite  ter sistemi tehničnega varovanja, kot so definirani v Zakonu o zasebnem varovanju.

Obseg vzdrževanja je naveden za vsako vrsto sistema posebej. Odvisen je tudi od specifikacije sistema, ki je naveden v »Seznamu objektov in specifikaciji sistemov vzdrževanja«, ki je Priloga 1 te Pogodbe.

2.1        OBSEG VZDRŽEVALNIH DEL NA SISTEMIH AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE

Kot vzdrževalna dela se razumejo redni in preventivni vzdrževalni pregledi (v nadaljevanju: redni vzdrževalni pregled), ki se bodo izvajali v enakih časovnih intervalih skozi celo leto.

Obseg posameznega rednega vzdrževalnega pregleda obsega:

2.1.1        SISTEM ZA ODKRIVANJE IN JAVLJANJE POŽARA          

 • Pregled servisne knjige.
 • Vizualni pregled in funkcijski preizkus centrale (kontrola vseh svetlobnih in zvočnih indikatorjev na centrali, pregled zabeleženih dogodkov v spominu centrale, preizkus delovanja sistema na omrežno napetost 230V in rezervno napajanje).
 • Preizkus zmogljivosti akumulatorjev (merjenje obremenilnega električnega toka in napetosti).
 • Pregled do ½  javljalnikov (oziroma pregled vseh javljalnikov na sistemu v obdobju enega leta), ki so del celotnega sistema javljanja požara, s prenosnim računalnikom, pregled zamazanosti, analogne vrednosti, fizični preizkus alarmnega delovanja. Vsak javljalnik na ustrezen način aktiviramo in sočasno preverimo svetlobni indikator na javljalniku in eventualni ločeni svetlobni indikator.
 • Letni preizkus krmilnih linij in izklopov.
 • Letna kontrola in preizkus alarmnih siren.
 • Preizkus prenosa signala na oddaljeno mesto.
 • Zamenjava protipožarnih elementov na sistemu po preteku življenjske dobe ali dotrajanosti.

Specialni javljalnik (ADICOS):

 • Vizualni pregled
 • Pregled detektorja in čiščenje leč detektorja (termične leče in leče kamere).
 • Proženje detektorja s pomočjo testerja.
 • Priklop računalnika na sistem in preverjanje nastavitev, zgodovine. Proženje detektorjev preko programa.

2.1.2        SISTEM ZA ODKRIVANJE IN JAVLJANJE PLINOV

 • Pregled servisne knjige.
 • Pregled delovanja sistema detekcije plina (centrale, opozorilni tablo-ji).
 • Pregled (morebitnih) krmiljenj in povezave z alarmno centralo APZ.
 • Pregled rezervnega napajanja (AKU baterij).
 • Vizualni pregled posameznih elementov sistema (fizične poškodbe detektorjev plina).
 • Testiranje in kalibriranje vseh javljalnikov plina s testnim plinom.
 • Preizkus signalizacije in krmiljenja.
 • Zamenjava javljalnikov po preteku življenjske dobe ali dotrajanosti.

2.1.3        GASILNI SISTEM S TEKOČIM, PLINASTIM ALI Z DRUGIM GASILOM

2.1.3.1         SISTEM GAŠENJA S FM200 GASILOM   

Električni del: 

 • Vizualni pregled in funkcijski preizkus centrale (kontrola vseh svetlobnih in zvočnih indikatorjev na centrali, pregled zapisov na centrali, preizkus delovanja sistema na omrežno napetost 230V in rezervno napajanje, preizkus krmilnih linij-siren, aktiviranje električnih aktivatorjev, izklop klime,…).
 • Preizkus javljalnikov in vhodnih linij (vsak javljalnik se na ustrezni način aktivira in sočasno preveri svetlobni indikator na javljalniku in eventualno ločeni svetlobni indikator).
 • Preizkus prenosa signala na oddaljeno mesto.

Strojni del:

 • Vizualni pregled celotnega sistema za gašenje (dostop do varovanega področja, do šob in jeklenk mora biti neoviran).
 • Preveriti pritrdilni pribor jeklenk, da ni razmajan, da ni poškodovan ali zlomljen, da ni korodiran ali zamazan z maščobo.
 • Vizualni pregled tlaka na vgrajenih manometrih.
 • Preizkus delovanja električnih aktivatorjev v demontiranem stanju.
 • Pregled gibljivih priključnih cevi (priporočena je menjava na vsakih 6 – 10 let), glede na razmajanost poškodovanih navojev, rje, pregibov, deformacij.
 • Pregled gasilnih šob glede na zamazanost in fizične poškodbe, po potrebi se jih očisti.
 • Elektromehanski preizkus gasilnega sistema (odstranitev in testiranje elektromagnetnega ventila, blokiranje vseh krmilnih funkcij, testiranje tehtnic, testiranje smernega ventila, tlačnih stikal … ).

Dodatno na 6 mesecev ali 1 leto (odvisno od količine FM 200 plina):

 • Izvajalec opravlja redne preglede gasilnih sistemov na puščanje toplogrednega plina, ki se izvede z elektronskim merilnim inštrumentom, na 1 leto.
 • Izvajalec vodi zahtevane evidence ter pripravlja dokumentacijo za prijave vseh gasilnih sistemov, ki so in bodo glede na svoje značilnosti morali biti v času izvajanja te pogodbe prijavljeni na ARSO po uredbi iz Ur. l. RS št. 78/08 oz. vsakokrat veljavnih predpisih v času trajanja te pogodbe.

Dodatno na 10 let:

 • Recertifikacija:

Pravilnik o pregledovanju  in preizkušanju opreme pod tlakom, Ur. l. 45/2004, zahteva 10 letni periodični pregled (ponovno certificiranje) jeklenk.

 • Stroški ponovnega certificiranja jeklenk niso vključeni v ceno rednega servisnega pregleda.
 • 10 letni periodični pregled jeklenk obsega: demontažo, odvoz jeklenk, prečrpavanje plina iz jeklenk v začasni hranilnik, notranji in zunanji pregled, peskanje, zamenjava tesnil, preizkus tlaka po metodi hidrostatičnega tlaka, ponovno polnjenje in montažo
2.1.3.2         SISTEM GAŠENJA S PLINOM NOVEC

Električni del:

 • Vizualni pregled in funkcijski preizkus centrale (kontrola vseh svetlobnih in zvočnih indikatorjev na centrali, pregled zapisov na centrali, preizkus delovanja sistema na omrežno napetost 230V in rezervno napajanje, preizkus krmilnih signalizacije in krmilj, aktiviranje električnih aktivatorjev, izklop klime,…).
 • Preizkus javljalnikov in vhodnih linij (Vsak javljalnik se na ustrezni način aktivira in sočasno preveri svetlobni indikator na javljalniku in eventualno ločeni svetlobni indikator).
 • Preizkus prenosa signala na oddaljeno mesto.

Strojni del:

 • Vizualni pregled celotnega sistema za gašenje (dostop do varovanega področja, do šob in jeklenk mora biti neoviran).
 • Preveriti pritrdilni pribor jeklenk, da ni razmajan, da ni poškodovan ali zlomljen, da ni korodiran ali zamazan z maščobo.
 • Vizualni pregled tlaka na vgrajenih manometrih.
 • Preizkus delovanja električnih aktivatorjev v demontiranem stanju.
 • Pregled gibljivih priključnih cevi (priporočena je menjava na vsakih 6 – 10 let), glede na razmajanost poškodovanih navojev, rje, pregibov, deformacij.
 • Pregled gasilnih šob glede na zamazanost in fizične poškodbe, po potrebi se jih očisti.
 • Elektromehanski preizkus gasilnega sistema (odstranitev in testiranje elektromagnetnega ventila, blokiranje vseh krmilnih funkcij, testiranje tehtnic, testiranje smernega ventila, tlačnih stikal … ).

Dodatno na 10 let:

 • Recertifikacija:

Pravilnik o pregledovanju  in preizkušanju opreme pod tlakom, Ur. list 92/08,17/11-ZTZPUS-1, zahteva 10 letni periodični pregled (ponovno certificiranje) jeklenk.

 • Stroški ponovnega certificiranja jeklenk niso vključeni v ceno rednega servisnega pregleda.
 • 10 letni periodični pregled jeklenk obsega: demontažo, odvoz jeklenk, prečrpavanje plina iz jeklenk v začasni hranilnik, notranji in zunanji pregled, peskanje, zamenjava tesnil, preizkus tlaka po metodi hidrostatičnega tlaka, ponovno polnjenje in montažo.
2.1.3.3         SISTEM GAŠENJA S CO2

Električni del:

 • Vizualni pregled in funkcijski preizkus centrale (kontrola vseh svetlobnih in zvočnih indikatorjev na centrali, pregled zapisov na centrali, preizkus delovanja sistema na omrežno napetost 230V in rezervno napajanje, preizkus krmilnih signalizacije in krmilj, aktiviranje električnih aktivatorjev, izklop klime,…).
 • Preizkus javljalnikov in vhodnih linij (Vsak javljalnik se na ustrezni način aktivira in sočasno preveri svetlobni indikator na javljalniku in eventualno ločeni svetlobni indikator).
 • Preizkus prenosa signala na oddaljeno mesto.

Strojni del:

 • Vizualni pregled celotnega sistema za gašenje (dostop do varovanega področja, do šob in jeklenk mora biti neoviran).
 • Preveriti pritrdilni pribor jeklenk, da ni razmajan, da ni poškodovan ali zlomljen, da ni korodiran ali zamazan z maščobo.
 • Vizualni pregled tlaka na vgrajenih manometrih.
 • Preizkus delovanja električnih aktivatorjev v demontiranem stanju.
 • Pregled gibljivih priključnih cevi (priporočena je menjava na vsakih 6 – 10 let), glede na razmajanost poškodovanih navojev, rje, pregibov, deformacij.
 • Pregled gasilnih šob glede na zamazanost in fizične poškodbe, po potrebi se jih očisti.
 • Elektromehanski preizkus gasilnega sistema (odstranitev in testiranje elektromagnetnega ventila, blokiranje vseh krmilnih funkcij, testiranje tehtnic, testiranje smernega ventila, tlačnih stikal … ).

Dodatno na 10 let:

 • Recertifikacija:

Pravilnik o pregledovanju  in preizkušanju opreme pod tlakom, Ur. list 92/08,17/11-ZTZPUS-1, zahteva 10 letni periodični pregled (ponovno certificiranje) jeklenk.

 • Stroški ponovnega certificiranja jeklenk niso vključeni v ceno rednega servisnega pregleda.
 • 10 letni periodični pregled jeklenk obsega: demontažo, odvoz jeklenk, prečrpavanje plina iz jeklenk v začasni hranilnik, notranji in zunanji pregled, peskanje, zamenjava tesnil, preizkus tlaka po metodi hidrostatičnega tlaka, ponovno polnjenje in montažo.

2.1.3.4         SISTEM GAŠENJA Z VODO         

 • Vizualni pregled celotnega sistema za gašenje (dostopnost, mehanske poškodbe, korozija, …).
 • Čiščenje zamenjava gasilnih šob nista vključeni v redni servisni pregled.
 • Vizualni pregled tlaka na vgrajenih manometrih.
 • Preizkus delovanja električnih aktivatorjev v demontiranem stanju.

2.1.3.5         SISTEM GAŠENJA Z VODNO MEGLO

 • Vizualni pregled in funkcijski SPU (Sprinkler Pump Unit – šprinklerska tlačilka).
 • Preverjanje položaje ventilov.
 • Preverjanje tlaka v stanju pripravljenosti in tlačilko.
 • Preverite električno napajanje in lučke.
 • Vizualno preverjanje SPU in fitinge.
 • Vizualno preverjanje nivoja olja v tlačilkah.
 • Preverjanje pogonske verige in gibljive sklopke.
 • Preverjanje regulator zračnega tlaka in izpraznite vodni.
 • Testni zagon SPU.
 • Preverjanje zmogljivost pretoka, ki ga daje SPU.
 • Preverjanje akumulatorje in polnilnika.
 • Zamenjava olja vsaki dve leti ali po 200 urah delovanja ni zajeto v redno vzdrževanje. 

3         OBSEG VZDRŽEVALNIH DEL NA SISTEMIH TEHNIČNEGA VAROVANJA

Kot vzdrževalna dela se razumejo redni in preventivni vzdrževalni pregledi, ki se bodo izvajali v enakih časovnih intervalih skozi celo leto.

Obseg posameznega rednega vzdrževalnega pregleda obsega:

3.1        SISTEM JAVLJANJA VLOMA IN ROPA

 • Vizualni pregled in funkcijski preizkus centrale (kontrola vseh svetlobnih in zvočnih indikatorjev na centrali, pregled zabeleženih dogodkov v spominu centrale, preizkus delovanja sistema na omrežno napetost 230V in rezervno napajanje.
 • Preizkus zmogljivosti akumulatorjev (merjenje obremenilnega električnega toka in napetosti).
 • Preizkus vlomnih javljalnikov: aktivacija javljalnikov in sočasno preverjanje njihove indikacije na centrali.
 • Kontrola in preizkus signalizacije in krmilj.
 • Preizkus prenosa signala na oddaljeno mesto.

3.2        SISTEM VIDEO NADZORA 

 • Vizualni pregled vseh kamer, po lokaciji in na monitorju.
 • Pregled kvalitete in dolžino video posnetka.
 • Pregled vseh spojev konektorjev (BNC in RJ45).
 • Pregled delovanja UPS naprave, če je del video nadzornega sistema.
 • Nastavitev in čiščenje ni zajeto v redno vzdrževanje.

3.3        KONTROLA PRISTOPA IN REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA

 • Kontrola indikatorjev na napravi, preizkus delovanja sistema na omrežno napetost 230V in rezervno napajanje).
 • Preizkus zmogljivosti akumulatorjev (merjenje obremenilnega električnega toka in napetosti).
 • Preizkus RFID čitalnikov in krmilja (ključavnice, magneti, itd.)
 • Pregled in posodobitev programske opreme, da je v skladu z zakonodajo.
 • Pregled sistemskih dogodkov.

3.4        GRAFIČNO NADZORNI CENTER

 • Pregled delovanja sistema.
 • Pregled arhiva.
 • Posodobitve programske opreme.
 • Pregled oz. uskladitev GNC sistema z realnim stanjem sistema (v primeru sprememb na sistemu).

3.5        KLJUČAR

 • Kontrola stikal in indikatorjev na napravi.
 • Preizkus delovanja samo na omrežno in na rezervno napajanje.
 • Preizkus zmogljivosti akumulatorjev (merjenje obremenilnega električnega toka in napetosti).
 • Pregled delovanja RFID obeskov.

3.6        DOMOFON

 • Preizkus delovanja sistema video-domofona.
 • Kontrola delovanja notranjih in zunanjih enot.
 • Pregled kvalitete video in avdio komunikacije.

3.7        VARNOSTNA RAZSVETLJAVA

 • Preizkus zmogljivosti akumulatorjev (izklop napajanja in eno urno testiranje sijalk na rezervno napajanje).
 • Pregled in preizkus delovanja vseh svetilk varnostne razsvetljave.      

3.8        ODVOD DIMA IN TOPLOTE

 • Letna kontrola z upoštevanjem smernic za sisteme za RWA in RWS.
 • Pregled delovanja sistema.
 • Vizualni pregled delovanja kupole/okna/vrat.
 • Test sistema.

4         OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN NAROČNIKA

4.1 OBVEZNOSTI IZVAJALCA

 • Izvajalec bo opravil do 4 (štiri) redne vzdrževalno-servisne preglede na leto za sisteme javljanja požara in gasilne sisteme.
 • Izvajalec bo opravil do 2 (dve) kalibraciji plinskih javljalnikov na leto.
 • Izvajalec bo opravil do 2 (dva) redna vzdrževalno-servisna pregleda na leto za sisteme javljanja vloma in ropa ter sisteme video nadzora.
 • Izvajalec bo opravil 1 (en) redni vzdrževalno-servisni pregled na leto za ostale sisteme, ki so navedeni v točki 3 splošnih pogojev.

Izvajalec lahko spremeni obseg in število vzdrževalno-servisnih pregledov  skladno z veljavno zakonodajo, s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca.

Izvajalec bo po vsakem rednem vzdrževalno-servisnem pregledu naročniku izročil delovni nalog.

Osebju naročnika, ki je zadolženo za strokovno rokovanje z napravo in sistemom, je izvajalec dolžan dajati navodila za pravilno in strokovno ravnanje v vseh možnih situacijah.

Izvajalec se med drugim obvezuje:

 • da bo pristopil k vzdrževanju tudi v primeru, ko vzrok težav ni znan, oziroma ga ni mogoče ugotoviti;
 • da bo zagotavljal rezervne dele potrebne za vzdrževanje v času življenjske dobe strojne opreme;
 • da bo pristopil k vzdrževanju strojne opreme tudi v primeru, da je življenjska doba strojne opreme potekla, naročnika pa opozoril o dotrajanosti opreme;
 • da bo izvrševal pogodbena dela strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka; dotrajane, zastarele elemente in strojno opremo zunaj življenjske dobe ali brez podpore rezervnih delov (niso več dobavljivi) bo v razumnem času in brez večjih nevšečnosti za naročnika redno nadomestil z novimi elementi in strojno opremo v garanciji po veljavnem ceniku in s tem zagotovil brezhibno delovanje APZ sistemov za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja.
 • da bo naročnika pisno obvestil vsaj 30 dni pred tem, ko bo dotrajano protipožarno centralo izven življenjske dobe nadomestil z novo, ki je kompatibilna z obstoječim sistemom.
 • da bo zbiral in na urejen način hranil poslovno tehnične podatke o sistemu, ki so potrebni za učinkovito izvajanje vzdrževanja sistema;
 • da bo naročnika obveščal o izvajalcu znanih novostih, ki lahko znatno pripomorejo k bolj ekonomični ali bolj učinkoviti uporabi sistema;
 • da bo ob vzdrževalnih posegih pri naročniku spoštoval naročnikove varnostne predpise in sledil navodilom njegove varnostne službe.
 • da bo naročnika o prihodu na redni ali izredni servisni pregled, ki ni posledica okvare, obvestil najmanj 24 ur pred prihodom k naročniku.

Servisna dela opravljajo usposobljeni specialisti za sisteme ali naprave. Izvajalec ima pravico, da za izvedbo servisnih del angažira tretje osebe.

Izvajalec ima organizirano dežurno servisno službo 24/7 skozi celo leto, tudi med prazniki in  dela prostih dnevih.

Izvajalec zagotavlja kontaktne osebe na svoji strani organizacijsko oziroma funkcijsko v okviru organizacije procesa vzdrževanja in tehnične podpore naročnikom, ki predvideva centralno zbiranje, razdeljevanje in koordinacijo vzdrževalnih aktivnosti.

4.2        OBVEZNOSTI NAROČNIKA

Naročnik na svoji strani določi odgovorne osebe, ki so zadolžene za tehnično korespondenco z izvajalcem pri prijavi incidentov in tehnični podpori (v nadaljevanju besedila: kontaktne osebe). Seznam kontaktnih oseb  naročnik izpolni ob podpisu vzdrževalne pogodbe (člen V. Skrbniki pogodbe). V primeru zamenjave kontaktne osebe je uporabnik dolžan izvajalca o tem pravočasno pisno obvestiti.

Po pravilniku o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Ur. list RS, št. 53/2019) velja, da se mora pregled sistema aktivne požarne zaščite za podaljšanje veljavnosti Potrdila o brezhibnem delovanju sistema, izvajati na vsaka 3 (tri) leta.  Naročnik je dolžan organizirati tak pregled, kjer morata biti skupaj prisotna pooblaščeni izvajalec preizkušanja sistemov APZ in vzdrževalec Zarje Elektronike d.o.o.

Naročnik bo vzdrževalcem izvajalca in tretjim osebam, ki so pooblaščene s strani izvajalca, ob terminu vzdrževanja dovolil dostop do vseh komponent vzdrževanega sistema in s tem omogočil nemoteno izvedbo vzdrževalnih del.

Naročnik mora servisno osebje pred začetkom vzdrževanja seznaniti s posebnimi varnostnimi in drugimi internimi predpisi v obratu naročnika, ki jih moramo pri izvedbi vzdrževalnih del upoštevati, in jih mora izčrpno obrazložiti. Če to zahteva znaten čas, si pridržujemo pravico, da ta čas dodatno zaračunamo.

Naročnik bo servisno osebje brez poziva seznanil s posebnostmi in nastalimi težavami v zvezi z napravo, ki je predmet vzdrževanja.

4.3        VZDRŽEVALNINA

Vzdrževalnina je letno plačilo za skupek storitev vzdrževanja sistemov, ki so predmet pogodbe o vzdrževanju sistemov tehnične zaščite.

Naročnik plačuje izvajalcu vzdrževalnino, ki krije:

 • Strošek rednega vzdrževalnega pregleda sistemov vključno s potnimi stroški in časom na poti, ki so potrebni za izvajanje storitev v okviru rednega vzdrževanja.
 • Nadzor nad varnostjo sistema.
 • Nadzor nad izdelavo varnostnih kopij.
 • Dokumentiranje dela, vključno z ažuriranjem uporabniških navodil.
 • Nadgradnja z novostmi, ki izhajajo iz sprememb na področju zakonodaje.
 • Dokumentiranje vseh programskih sprememb.
 • Strošek zagotavljanja dežurne službe 24 ur na dan, vse dni v letu (24/7/365) in razpoložljivost za servisiranje naprav naročnika v primeru nepredvidenih okvar sistemov APZ in tehničnega varovanja..
 • Strošek zagotavljanja originalnih nadomestnih delov Zarja Elektronika za obdobje desetih (10) let; ter
 • Drugi nadomestni deli za obdobje desetih (10) let oziroma dokler so na voljo pri proizvajalcu originalne opreme, katero koli od teh dveh obdobij je krajše.
 • Zagotovitev strokovno usposobljenega osebja.
 • Obveznosti izvajalca, opredeljene v točki 4.1 SPV.

Vzdrževalnina se obračuna naročniku mesečno v višini 1/12 letne vzdrževalnine. Davek na dodano vrednost ni vključen v ceni.

Rok plačila je 15 dni od izdaje računa.

Naročnik s podpisom pogodbe potrjuje, da z izborom možnosti prejemanja e-računa soglaša, da bo na izbran način prejete račune upošteval kot verodostojne dokumente v svojih poslovnih knjigah. Ti računi bodo nadomestili tiskane račune, prejete po običajni pošti.

Stroški morebitnega porabljenega materiala pa bremenijo naročnika. Cene porabljenega materiala se zaračunavajo po ceniku Izvajalca, ki je v veljavi v času odprave okvar oziroma napak. Cenik je dostopen na sedežu Izvajalca.

V primerih razširitve, nadgraditve in podobnih sprememb sistema, ki povzročijo povečanje njegove pogodbene vrednosti, se vzdrževalnina sorazmerno poveča, in sicer s prvim mesecem po izvedeni montaži.  V primeru sprememb, ki povzročijo zmanjšanje pogodbene vrednosti sistema, se vzdrževalnina sorazmerno zniža. Vzdrževalnina se ustrezno zniža s prvim mesecem potem, ko sprememba postane operativna in naročnik o tem pisno obvesti izvajalca.

Dogovorjeni pavšalni znesek za vzdrževanje ustreza stanju stroškov ob sklenitvi pogodbe o vzdrževanju. Pridržujemo si pravico, da pavšalni znesek prilagodimo gibanju stroškov ob razkritju posameznih stroškovnih elementov in njihovega ponderiranja.

Vsaka sprememba cen bo naročniku pisno sporočena najkasneje 40 dni pred začetkom obračunskega obdobja za katerega velja sprememba cen. Za začetek obračunskega obdobja se šteje 41. dan od dneva poslanega obvestila.  Šteje se, da sprememba cen velja, v kolikor naročnik v roku 30 dneh po prejemu sporočila o spremembi cene, pogodbe o vzdrževanju ne odpove. V takem primeru se šteje pogodba za razvezano z dnem, ko bi sprememba cen začela učinkovati.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se pogodbena cena samodejno vsakega 1. februarja uskladi s stopnjo rasti življenjskih stroškov v RS, kot je bila ugotovljena s strani Statističnega urada Republike Slovenije, za preteklo koledarsko leto, v kolikor je bila ta večja od 0%.

4.4        STROŠEK IZREDNEGA PREGLEDA

Vsi stroški morebitnih dodatnih popravil, to je izrednih servisnih pregledov na zahtevo Naročnika, bremenijo Naročnika (delo, material, kilometrina, čas na poti, izdelava dokumentacije).

Cena urne postavke, časa na poti in kilometrine za izredni servisni pregled se bo obračunala v skladu s splošnim cenikom rednega in izrednega vzdrževanja sistemov tehničnega varovanja  (Priloga 3), ki je sestavni del pogodbe.

Stroški porabljenega materiala se zaračunavajo po ceniku Izvajalca, ki je v veljavi v času odprave okvar oziroma napak. Cenik je dostopen na sedežu Izvajalca.

Izvajalec izstavi račun za izredni vzdrževalno-servisni pregled na podlagi delovnega naloga.

4.5        UGOVOR NAROČNIKA IN ZAČASNO ZADRŽANJE VZDRŽEVANJA

Naročnik ima pravico vložiti ugovor zoper račun izvajalca v roku 8 dni od datuma prejema računa in ugovor zoper ravnanje izvajalca, povezano z izvajanjem storitev, v roku 8 dni od takrat, ko je izvedel za izpodbijano ravnanje.

V primeru, da ugovor zoper račun izvajalca ni vložen pravočasno, se šteje, da je račun izvajalca pravilen in da ga je naročnik dolžan plačati. V primeru, da ugovor zoper ravnanje izvajalca ni vložen pravočasno, se šteje, da je bilo ravnanje izvajalca pravilno ter da je bila njegova storitev pravilno in popolno opravljena.

Ugovor je potrebno vložiti pisno na naslov družbe ZARJA ELEKTRONIKA d.o.o. Izvajalec bo na vsak ugovor naročnika pisno odgovoril v roku 8 dni od prejema ugovora. Ugovor zoper izstavljeni račun ne zadrži dolžnosti plačila po tem računu. V primeru, da je ugovor naročnika utemeljen, bo izvajalec naročniku izplačal razliko preveč plačanega zneska. To izplačilo se praviloma opravi tako, da izvajalec priznani znesek naročniku prizna kot dobropis, ki se upošteva pri obračunu v naslednjem obračunskem obdobju.

V primeru naročnikove zamude pri plačevanju vzdrževalnine, ki je daljša od 45 dni, ali v primeru zamude naročnika pri plačevanju stroškov vzdrževanja, ki je daljša od 90 dni, obveznosti izvajalca začasno prenehajo in sicer do dneva plačila zapadlih obveznosti naročnika, pri čemer obveznost plačevanja vzdrževalnine in stroškov vzdrževanja naročnika ne preneha.

Če ni drugače dogovorjeno, zapadejo računi izvajalca v plačilo takoj po opravljeni storitvi in izstavitvi računa, brez odbitka za takojšnje plačilo. Od prvega dne zamude s plačilom je izvajalec upravičen do zamudnih obresti v višini 10% letno ali morebitnih višjih zakonskih zamudnih obresti. Poleg mora naročnik izvajalcu  nadomestiti stroške opominov in izterjave plačila, kolikor so potrebni za ustrezno uveljavljanje pravic. To v vsakem primeru obsega pavšalne stroške izterjave ter stroške opomina po odvetniku, ki je pooblaščen za izterjavo skladno z vsakokratno veljavno Odvetniško tarifo.

Izvajalec si pridržuje pravico do uveljavljanja pravic in zahtevkov, ki presegajo ta okvir. Če je bilo dogovorjeno obročno plačevanje, si za primer nepravočasnega plačila delnih zneskov ali stranskih terjatev pridržuje pravico, da zahteva takojšnje plačilo celotnega še odprtega dolga (zapadlost celotnega dolga zaradi zamude pri plačilu).

4.6        DRUGI STROŠKI

Vse ostale storitve in stroški, povezani z vzdrževanjem, ki niso kriti z vzdrževalnino ali izrednimi servisi, se naročniku zaračunajo posebej.

Na podlagi ločenega naročila izvajalec obračuna naslednja dela pi posebnem obračunu:

 • V kolikor izvajalec na dogovorjeni dan zaradi razlogov, ki niso na strani izvajalca, ne more opraviti servisa ali izrednega servisnega pregleda, je upravičen zaračunati naročniku stroške rednega servisnega pregleda in kilometrino, kolikor so razlogi nastopili ob prihodu izvajalca na lokacijo servisa ali izrednega servisnega pregleda.
 • Če je pri naročniku potrebno čakati in za to ni odgovoren izvajalec, lahko čas čakanja zaračuna dodatno po urni postavki za servisno osebje. Naročnik nosi tudi nastale dodatne stroške, če je odgovoren za to, da vzdrževalnih del ob dogovorjenem terminu ni bilo mogoče izvesti ali jih ni bilo mogoče izvesti v celoti.
 • Popravila in vzdrževalna dela, zlasti odstranjevanje motenj in okvar, če to ni vsebovano v opisu storitev za redno vzdrževanje;
 • Zamenjava delov, ki ni pogojena z naravno obrabo, temveč z zunanjimi vplivi, kot npr. z nestrokovnim rokovanjem ali drugimi posegi s strani naročnika ali tretjih oseb, ter z drugimi okoliščinami, za katere ni odgovoren  izvajalec ali zaradi višje sile;
 • Vzdrževalna dela, ki so potrebna zato, ker so bila na napravah izvedena popravila ali spremembe s strani tretjih oseb predhodnega pisnega soglasja izvajalca;
 • Vsa dela, ki so posledica tega, da so bile naprave povezane z drugimi napravami, ki jih ni hkrati dobavil izvajalec;
 • Vsa dela, ki so potrebna zato, ker naprave obratujejo pod pogoji (npr. nihanja omrežne napetosti, onesnaženost) ali ob uporabi opreme ali specifičnih potrošnih materialov za napravo, ki ne ustrezajo specifikacijam izvajalca;
 • Zamenjava specifičnih potrošnih materialov za napravo, če zanjo v okviru vzdrževanja ni potreben bistveno večji obseg dela.

Za opravljene storitve vzdrževanja, ki niso krite z vzdrževalnino, bo izvajalec naročniku izstavil poseben račun. Rok plačila je 15 dni od izdaje računa.

4.7        OSTALE OBVEZNOSTI NAROČNIKA

Podatki, ki se nanašajo na razmerja iz pogodbe o vzdrževanju in vsi podatki poslovnega in tehničnega značaja v zvezi z vzdrževanjem so poslovna skrivnost izvajalca, kar vse bo naročnik trajno varoval.

Naročnik se obvezuje tudi:

 • da bo zagotavljal uporabo sistema in njegovih komponent v skladu z navodili izvajalca oziroma proizvajalcev;
 • da bo eventualne spremembe strojne ali programske opreme opravljal samo ob seznanjenosti in soglasju izvajalca;
 • da bo izvajalca redno, pravočasno in pisno obveščal o vseh ugotovljenih težavah in napakah;
 • da bo zagotavljal varovanje sistema pred neavtoriziranimi, nekvalificiranimi in zlonamernimi posegi;
 • da bo vzdrževanje sistema zaupal oziroma omogočil izključno izvajalcu, razen v primeru, da izvajalec ne bi bil zmožen začasno ali trajno izpolnjevati svojih pogodbenih obveznosti;
 • da bo izvajalcu omogočil dostop do sistema, po potrebi tudi izven svojega delovnega časa, v skladu s svojim varnostnim režimom;
 • da bo izvajalca obveščal o vseh okoliščinah, ki so pomembne za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.

4.8        DELOVNI ČAS SERVISNE SLUŽBE IZVAJALCA

Redni delovni čas izvajalca je vsak delovni dan, to je od ponedeljka do petka,  od 6:30 do 14.30 ure. Med rednim delovnim časom izvajalec zagotavlja izvajanje rednega vzdrževanja.

V primeru, da je začeti vzdrževalni poseg potrebno nadaljevati po zaključku rednega delovnega časa, izvajalec zagotavlja tudi podaljšanje aktivnosti najmanj 2 uri po zaključku rednega delovnega časa. V vseh ostalih primerih zunaj rednega delovnega časa aktivnosti izvajalca niso izrecno zagotovljene.

Delo zunaj rednega delovnega časa je v ceniku storitev izvajalca  opredeljeno posebej.

Izvajalec mora začeti z izrednimi servisnimi pregledi, ki so posledica napak na delovanju sistema, v 24. urah po prejemu obvestila o napaki.

Izvajalec je dolžan začeti izvajati izredni servisni pregled zaradi napake tudi izven rednega delovnega časa. Izvajalec ima organizirano dežurno servisno službo med prazniki in v dela prostih dneh.

Osebju naročnika, ki je zadolženo za strokovno rokovanje z napravo in sistemom, je izvajalec dolžan dajati navodila za pravilno in strokovno ravnanje v vseh možnih situacijah.

4.9        ČAS VZDRŽEVANJA

Vzdrževanje se začne z začetkom prvega koledarskega meseca uporabe ali dobave sistema, po podpisu pogodbe o vzdrževanju.

4.10    TRAJANJE POGODBE

Če ni drugače dogovorjeno, je pogodba o vzdrževanju sklenjena za nedoločen čas.

4.11    SPREMEMBA NAROČNIKA

Obe stranki pogodbe o vzdrževanju se zavezujeta, da bosta pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz  pogodbe o vzdrževanju, v primeru spremembe prenesli na svoje pravne naslednike.

V primeru zamenjave lastnika zgradbe, lahko naročnik pogodbo o vzdrževanju odpove, pisno, priporočeno po pošti, s 60 dnevnim odpovednim rokom.  V kolikor se pogodba o vzdrževanju ne odpove, naročnik še naprej odgovarja za plačilo pogodbeno dogovorjene cene in izpolnjevanje ostalih obveznosti, dogovorjenih s pogodbo o vzdrževanju.    

5         GARANCIJA

Izvajalec jamči za brezhibno delovanje oz. kakovost zamenjanih delov v garancijskem roku, ki začne teči z dnem zamenjanega dela in traja eno leto.

Pod garancijska popravila ne spada: 

 • če naročnik z opremo ni ravnal po navodilih za uporabo, ki so priložena izdelkom (odprava napak zaradi nepravilnega rokovanja),
 • če je v izdelek posegla nepooblaščena oseba (odprava mehanskih poškodb – poseg tretje osebe),
 • napake nastale zaradi atmosferske razelektritve (višja sila),
 • če naročnik nestrokovno ali malomarno ravna z izdelkom (napake nastale zaradi neupoštevanja navodil in predpisov).

Garancija ne pokriva:

Mehanskih okvar, ki jih povzroči naročnik, okvar, povzročenih zaradi nihanja električne napetosti, okvar, povzročenih zaradi neustrezne vlage ali temperature, okvar, povzročenih zaradi višje sile

6         POSLOVNA SKRIVNOST

Pogodbeni stranki se zavežeta, da bosta vse podatke, informacije ter dokumente, ki jima bodo zaupani s strani nasprotne stranke oziroma s katerimi se bosta pri svojem delu seznanili na drugačen način in ki bodo imeli naravo poslovne skrivnosti (vključujoč predvsem, vendar ne samo podatke o poslovanju družbe ter podatke, ki jih za take označi direktor družbe , tehnične in tehnološke podatke) varovati kot poslovno skrivnost in jih ne izkoriščati za svojo osebno uporabo ali izdajati in posredovati tretjim osebam.

Prejemnik podatkov se zavezuje vse pridobljene podatke varovati kot zaupne in z njimi ravnati na tak način, da se prepreči nepooblaščeno razkrivanje le teh.

7         PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodbeni stranki izjavljata, da v katerikoli fazi sklepanja oz. izvajanja pogodbe nobena pogodbena stranka ni in ne bo ponudila, dala ali obljubila kakršnokoli nedovoljeno korist kateremukoli zaposlenemu ter članu organov vodenja ali nadzora pri nasprotni pogodbeni stranki ali tretji osebi, za:

 • pridobitev posla ali
 • za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
 • za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
 • za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bi bila lahko nasprotni pogodbeni stranki povzročena škoda ali omogočena pridobitev nedovoljene koristi kateremukoli zaposlenemu ter članu organov vodenja ali nadzora pri nasprotni pogodbeni stranki ali tretji osebi.

8         KONČNE DOLOČBE

8.1        PRENEHANJE POGODBENEGA RAZMERJA

Vsaka od pogodbenih strank lahko odpove Pogodbo o vzdrževanju z odpovednim rokom šestdeset (60) dni, pisno, priporočeno po pošti. Odpovedni rok začne teči z dnem vročitve pisne odpovedi. Pogodba preneha veljati po izteku koledarskega meseca, v katerem se je iztekel odpovedni rok. Naročnik mora v primeru prenehanja pogodbenega razmerja izvajalcu poravnati vse obveznosti, nastale do dneva prenehanja pogodbenega razmerja.

Izvajalec ima pravico odstopiti od pogodbe v naslednjih primerih:

 • če naročnik ne poravna vsaj 2 zaporednih računov za izvedene storitve;
 • če naročnik ne zagotavlja pogojev za izvajanje servisnih del;

Izvajalec bo pravico do odstopa od pogodbe uveljavil s pisno odpovedjo pogodbe. Pogodba se šteje za razvezano 31. dan po tem, ko je bil Naročniku s priporočeno pošto posredovan odstop od pogodbe.

V primeru hujših kršitev pogodbe ali začetka katerega izmed insolvenčnih postopkov proti kateri izmed strank, lahko pogodbeni stranki pisno odpovesta pogodbo tudi brez odpovednega roka.

Vse morebitne spore se rešuje sporazumno. V primeru, da to ni mogoče, se odločitev prepusti stvarno pristojnemu sodišču po sedežu tožene stranke.

8.2        SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SPLOŠNIH POGOJEV VZDRŽEVANJA

Izvajalec lahko spremeni, dopolni ali sprejme nove splošne pogoje vzdrževanja, ki v celoti ali delno nadomestijo te splošne pogoje vzdrževanja, o čemer bo seznanil naročnika najmanj 60 dni pred dnem začetka uporabe spremenjenih ali novih SPV.

Naročnik, ki s spremembami ali dopolnitvami SPV ali z novimi SPV, ki bi nadomestili SPV veljavne v času podpisa Pogodbe o vzdrževanju, ne soglaša, je dolžan v roku 30 dni od prejema obvestila iz prejšnjega odstavka, odpovedati  Pogodbo o vzdrževanju, sicer se šteje, da spremembe oziroma dopolnitve SPV oziroma nove SPV sprejema in se pogodbeno razmerje nadaljuje pod spremenjenimi pogoji.

9         ZAČETEK VELJAVE

Ti splošni pogoji veljajo od 1. 10. 2021 dalje in so dostopni na sedežu izvajalca.