Splošni pogoji vzdrževanja sistemov tehničnega varovanja (SPV) 2023-11-08T14:19:52+01:00

   Splošni pogoji vzdrževanja sistemov tehničnega varovanja

Priloga 2 k Pogodbi o vzdrževanju sistemov tehničnega varovanja št. xxxx/2023

SPLOŠNI POGOJI VZDRŽEVANJA SISTEMOV APZ IN TEHNIČNEGA VAROVANJA (SPV)


1 SPLOŠNI DEL

1.1. PRAVNA PODLAGA

1.1.1. Izvajalec izvaja storitve na podlagi 4. odstavka 41. člena Zakona o varstvu pred požarom (Ur. list RS št. 9/11, 83/12, 61/17), Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Ur. list RS, št. 53/19, 32/20), Pravilnika za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. List RS št. 89/1999, 39/2005 in 43/2011–ZVZD-1), Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur. l. RS, št. št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13, 61/17), Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11), ter na podlagi licence za izvajanje in načrtovanje sistemov tehničnega varovanja št: 2510-13/2008/2.

1.2. UPORABA SPLOŠNIH POGOJEV

1.2.1. Izdajatelj splošnih pogojev tehničnega vzdrževanja je družba ZARJA ELEKTRONIKA proizvodnja, montaža, inženiring in projektiranje sistemov in naprav za tehnično zaščito d.o.o. s poslovnim naslovom na Kovinarski cesti 4, 1241 Kamnik, z matično številko: 552147500 (v nadaljevanju: izvajalec), ki je s strani proizvajalcev opreme usposobljena in pooblaščena za vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja.
1.2.2. Splošni pogoji tehničnega vzdrževanja izvajalca (v nadaljevanju: SPV) podrobno definirajo posamezne vrste storitev, obseg storitev in odnose v posameznih poslovnih razmerjih med izvajalcem in naročnikom.
1.2.3. Naročnik s sklenitvijo Pogodbe o vzdrževanju sistemov tehničnega varovanja (v nadaljevanju: Pogodba) z izvajalcem potrdi, da je seznanjen z vsebino SPV in z njo soglaša, kakor tudi s cenikom storitev in da sprejema vse obveznosti iz njihovega naslova.
1.2.4. Odstopanje od določb teh SPV je mogoče samo in v kolikor je s Pogodbo dogovorjeno drugače.

2 VZDRŽEVANJE SISTEMOV

2.1. PREDMET VZDRŽEVANJA

2.1.1. Predmet vzdrževanja so:
a) sistemi aktivne požarne zaščite (v nadaljevanju: sistemi APZ), kot so definirani v Pravilniku o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in
b) sistemi tehničnega varovanja, kot so definirani v Zakonu o zasebnem varovanju.
2.1. 2. Obseg vzdrževanja je naveden za vsako vrsto sistema posebej in je odvisen tudi od specifikacije sistema, kot je opredeljeno v Pogodbi, in sicer v Prilogi 1 k pogodbi v »Seznamu objektov in specifikaciji sistemov vzdrževanja«.
2.1.3. Izvajalec izvaja storitve iz Pogodbe in skladno z določili SPV pod predpostavko, da uporabniki sistemov APZ ali tehničnega varovanja poznajo in izpolnjujejo svoje obveznosti, katere jim glede vzdrževanja teh sistemov nalaga veljavna zakonodaja.
2.1.4. Redno vzdrževanje, ki ga na podlagi Pogodbe za naročnika izvaja izvajalec, zajema redne vzdrževalne preglede in aktivnosti, ki se izvajajo v rednih časovnih intervalih na letni ravni in zagotavljajo normalno delovanje oziroma uporabo sistemov (v nadaljevanju: redni vzdrževalni pregled).
2.1.5. Predmet rednega vzdrževalnega pregleda so spodaj navedene aktivnosti izvajalca. Vse ostale aktivnosti, ki niso navedene, in ki jih skladno s Pogodbo in/ali določbami SPV za naročnika opravi izvajalec, se obračunajo posebej.
2.1.6. V okviru rednega vzdrževanja izvajalec na letni ravni opravi:
a) do 4 (štiri) redne vzdrževalne preglede za sisteme javljanja požara in gasilne sisteme;
b) do 2 (dve) kalibraciji plinskih javljalnikov;
c) do 2 (dva) redna vzdrževalna pregleda za sisteme javljanja vloma in ropa ter sisteme video nadzora.
d) 1 (en) redni vzdrževalni pregled na leto za ostale sisteme, ki so navedeni v točki 2 SPV.
2.1.7. Izvajalec lahko spremeni obseg in število vzdrževalnih pregledov skladno z veljavno zakonodajo, s tehničnimi predpisi ali navodili proizvajalca opreme.
2.1.8. Izvajalec bo po vsakem rednem vzdrževalnem pregledu naročniku vročil delovni nalog.

2.2. OBSEG REDNIH VZDRŽEVALNIH DEL NA SISTEMIH AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE

2.2.1. SISTEM ZA ODKRIVANJE IN JAVLJANJE POŽARA
a) Pregled servisne knjige.
b) Vizualni pregled in funkcijski preizkus centrale (kontrola vseh svetlobnih in zvočnih indikatorjev na centrali, pregled zabeleženih dogodkov v spominu centrale, preizkus delovanja sistema na omrežno napetost 230V in rezervno napajanje).
c) Preizkus zmogljivosti akumulatorjev (merjenje obremenilnega električnega toka in napetosti).
d) Pregled do 50% javljalnikov (oziroma pregled vseh javljalnikov na sistemu v obdobju enega leta), ki so del celotnega sistema javljanja požara, s prenosnim računalnikom, pregled zamazanosti, analogne vrednosti, fizični preizkus alarmnega delovanja. Vsak javljalnik na ustrezen način aktiviramo in sočasno preverimo svetlobni indikator na javljalniku in eventualni ločeni svetlobni indikator.
e) Letni preizkus krmilnih linij.
f) Letna kontrola in preizkus alarmnih siren.
g) Preizkus prenosa signala na oddaljeno mesto.
h) Zamenjava protipožarnih elementov na sistemu po preteku življenjske dobe ali dotrajanosti.
Specialni javljalnik (dodatno ):
i) Vizualni pregled.
j) Pregled detektorja in čiščenje leč detektorja (termične leče in leče kamere).
k) Proženje detektorja s pomočjo testerja.
l) Priklop računalnika na sistem in preverjanje nastavitev, zgodovine. Proženje detektorjev preko programa.

2.2.2. SISTEM ZA ODKRIVANJE IN JAVLJANJE PLINOV
a) Pregled servisne knjige.
b) Pregled delovanja sistema detekcije plina.
c) Pregled (morebitnih) krmiljenj in povezave z alarmno centralo APZ.
d) Pregled rezervnega napajanja (AKU baterij).
e) Vizualni pregled posameznih elementov sistema (fizične poškodbe detektorjev plina).
f) Testiranje in kalibriranje vseh javljalnikov plina s testnim plinom.
g) Preizkus signalizacije in krmiljenja.
h) Zamenjava javljalnikov po preteku življenjske dobe ali dotrajanosti.

2.2.3. GASILNI SISTEM S TEKOČIM, PLINASTIM ALI Z DRUGIM GASILOM

2.2.3.1. SISTEM GAŠENJA S FM200 GASILOM

Električni del:

a) Vizualni pregled in funkcijski preizkus centrale (kontrola vseh svetlobnih in zvočnih indikatorjev na centrali, pregled zapisov na centrali, preizkus delovanja sistema na omrežno napetost 230V in rezervno napajanje, preizkus krmilnih linij-siren, aktiviranje električnih aktivatorjev, izklop klime,…).
b) Preizkus javljalnikov in vhodnih linij (vsak javljalnik se na ustrezni način aktivira in sočasno preveri svetlobni indikator na javljalniku in eventualno ločeni svetlobni indikator).
c) Preizkus prenosa signala na oddaljeno mesto.

Strojni del:

d) Vizualni pregled celotnega sistema za gašenje (dostop do varovanega področja, do šob in jeklenk mora biti neoviran).
e) Preverjanje pritrdilnega pribora jeklenk, da ni razmajan, da ni poškodovan ali zlomljen, da ni korodiran ali zamazan z maščobo.
f) Vizualni pregled tlaka na vgrajenih manometrih.
g) Preizkus delovanja električnih aktivatorjev v demontiranem stanju.
h) Pregled gibljivih priključnih cevi. Menjava v skladu z navodili proizvajalca oziroma glede na stanje navojev, rje, pregibov, deformacij.
i) Pregled gasilnih šob glede na zamazanost in fizične poškodbe, po potrebi se jih očisti.
j) Elektromehanski preizkus gasilnega sistema (odstranitev in testiranje elektromagnetnega ventila, blokiranje vseh krmilnih funkcij, testiranje tehtnic, testiranje smernega ventila, tlačnih stikal … ).

Dodatno na 6 mesecev ali 1 leto (odvisno od količine FM 200 plina):
k) redni pregled gasilnih sistemov glede puščanja toplogrednega plina z elektronskim merilnim inštrumentom, in sicer na 1 leto.
Izvajalec vodi zahtevane evidence ter pripravlja dokumentacijo za prijave vseh gasilnih sistemov, ki so in bodo glede na svoje značilnosti morali biti v času izvajanja Pogodbe prijavljeni na ARSO po uredbi iz Ur. l. RS št. 78/08 oz. vsakokrat veljavnih predpisih v času trajanja te pogodbe.

Dodatno na 10 let: Recertifikacija:

Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom, Ur. l. 45/2004, zahteva 10 letni periodični pregled (ponovno certificiranje) jeklenk.
l) 10 letni periodični pregled jeklenk obsega: demontažo, odvoz jeklenk, prečrpavanje plina iz jeklenk v začasni hranilnik, notranji in zunanji pregled, peskanje, zamenjava tesnil, preizkus tlaka po metodi hidrostatičnega tlaka, ponovno polnjenje in montažo.
m) Predmet rednega vzdrževalnega pregleda ni: ponovno certificiranje jeklenk.

2.2.3.2. SISTEM GAŠENJA S PLINOM NOVEC
Električni del:
a) Vizualni pregled in funkcijski preizkus centrale (kontrola vseh svetlobnih in zvočnih indikatorjev na centrali, pregled zapisov na centrali, preizkus delovanja sistema na omrežno napetost 230V in rezervno napajanje, , preizkus krmilnih signalizacije in krmilj, aktiviranje električnih aktivatorjev, izklop klime,…).
b) Preizkus javljalnikov in vhodnih linij (Vsak javljalnik se na ustrezni način aktivira in sočasno preveri svetlobni indikator na javljalniku in eventualno ločeni svetlobni indikator).
c) Preizkus prenosa signala na oddaljeno mesto.

Strojni del:
d) Vizualni pregled celotnega sistema za gašenje (dostop do varovanega področja, do šob in jeklenk mora biti neoviran).
e) Preverjanje pritrdilnega pribora jeklenk, da ni razmajan, da ni poškodovan ali zlomljen, da ni korodiran ali zamazan z maščobo.
f) Vizualni pregled tlaka na vgrajenih manometrih.
g) Preizkus delovanja električnih aktivatorjev v demontiranem stanju.
h) Pregled gibljivih priključnih cevi (priporočena je menjava na vsakih 6 – 10 let), glede na razmajanost poškodovanih navojev, rje, pregibov, deformacij.
i) Pregled gasilnih šob glede na zamazanost in fizične poškodbe, po potrebi se jih očisti.
j) Elektromehanski preizkus gasilnega sistema (odstranitev in testiranje elektromagnetnega ventila, blokiranje vseh krmilnih funkcij, testiranje tehtnic, testiranje smernega ventila, tlačnih stikal … ).

Dodatno na 10 let: Recertifikacija:
Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom, Ur. list 92/08,17/11-ZTZPUS-1, zahteva 10 letni periodični pregled (ponovno certificiranje) jeklenk.
a) 10 letni periodični pregled jeklenk obsega: demontažo, odvoz jeklenk, prečrpavanje plina iz jeklenk v začasni hranilnik, notranji in zunanji pregled, peskanje, zamenjava tesnil, preizkus tlaka po metodi hidrostatičnega tlaka, ponovno polnjenje in montažo.
b) Predmet rednega vzdrževalnega pregleda ni: ponovno
certificiranje jeklenk.

2.2.3.3. SISTEM GAŠENJA S CO2
Električni del:
a) Vizualni pregled in funkcijski preizkus centrale (kontrola vseh svetlobnih in zvočnih indikatorjev na centrali, pregled zapisov na centrali, preizkus delovanja sistema na omrežno napetost 230V in rezervno napajanje, preizkus krmilnih signalizacije in krmilj, aktiviranje električnih aktivatorjev, izklop klime,…).
b) Preizkus javljalnikov in vhodnih linij (Vsak javljalnik se na ustrezni način aktivira in sočasno preveri svetlobni indikator na javljalniku in eventualno ločeni svetlobni indikator).
c) Preizkus prenosa signala na oddaljeno mesto.

Strojni del:
d) Vizualni pregled celotnega sistema za gašenje (dostop do varovanega področja, do šob in jeklenk mora biti neoviran).
e) Preverjanje pritrdilnega pribora jeklenk, da ni razmajan, da ni poškodovan ali zlomljen, da ni korodiran ali zamazan z maščobo.
f) Vizualni pregled tlaka na vgrajenih manometrih.
g) Preizkus delovanja električnih aktivatorjev v demontiranem stanju.
h) Pregled gibljivih priključnih cevi (priporočena je menjava na vsakih 6 – 10 let), glede na razmajanost poškodovanih navojev, rje, pregibov, deformacij.
i) Pregled gasilnih šob glede na zamazanost in fizične poškodbe, po potrebi se jih očisti.
j) Elektromehanski preizkus gasilnega sistema (odstranitev in testiranje elektromagnetnega ventila, blokiranje vseh krmilnih funkcij, testiranje tehtnic, testiranje smernega ventila, tlačnih stikal … ).

Dodatno na 10 let: Recertifikacija:
Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom, Ur. list 92/08,17/11-ZTZPUS-1, zahteva 10 letni periodični pregled (ponovno certificiranje) jeklenk.
a) 10 letni periodični pregled jeklenk obsega: demontažo, odvoz jeklenk, prečrpavanje plina iz jeklenk v začasni hranilnik, notranji in zunanji pregled, peskanje, zamenjava tesnil, preizkus tlaka po metodi hidrostatičnega tlaka, ponovno polnjenje in montažo.
b) Predmet rednega vzdrževalnega pregleda ni: ponovno certificiranje jeklenk.

2.2.3.4. SISTEM GAŠENJA Z VODO
a) Vizualni pregled celotnega sistema za gašenje (dostopnost, mehanske poškodbe, korozija, …).
b) Vizualni pregled tlaka na vgrajenih manometrih.
c) Preizkus delovanja električnih aktivatorjev v demontiranem stanju.
d) Predmet rednega vzdrževalnega pregleda nista: čiščenje in zamenjava gasilnih šob.

2.2.3.5. SISTEM GAŠENJA Z VODNO MEGLO
a) Vizualni pregled in funkcijski SPU (Sprinkler Pump Unit – šprinklerska tlačilka).
b) Preverjanje položaje ventilov.
c) Preverjanje tlaka v stanju pripravljenosti in tlačilko.
d) Preverjanje električno napajanje in lučke.
e) Vizualno preverjanje SPU in fitinge.
f) Vizualno preverjanje nivoja olja v tlačilkah.
g) Preverjanje pogonske verige in gibljive sklopke.
h) Preverjanje regulatorja zračnega tlaka.
i) Testni zagon SPU.
j) Preverjanje zmogljivost pretoka, ki ga daje SPU.
k) Preverjanje akumulatorje in polnilnika.
l) Predmet rednega vzdrževalnega pregleda ni: zamenjava olja na vsaki dve leti ali po 200 urah delovanja.

2.2.4. VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
a) Preizkus zmogljivosti akumulatorjev (izklop napajanja in eno urno testiranje sijalk na rezervno napajanje).
b) Pregled in preizkus delovanja vseh svetilk varnostne razsvetljave.

2.2.5. ODVOD DIMA IN TOPLOTE
a) Letna kontrola z upoštevanjem smernic za sisteme za RWA in RWS.
b) Pregled delovanja sistema.
c) Vizualni pregled delovanja kupole/okna/vrat.
d) Test sistema.

2.3. OBSEG REDNIH VZDRŽEVALNIH DEL NA SISTEMIH TEHNIČNEGA VAROVANJA

2.3.1. SISTEM JAVLJANJA VLOMA IN ROPA
a) Vizualni pregled in funkcijski preizkus centrale (kontrola vseh svetlobnih in zvočnih indikatorjev na tipkovnici, pregled zabeleženih dogodkov v spominu centrale, preizkus delovanja sistema na omrežno napetost 230V in rezervno napajanje.
b) Preizkus zmogljivosti akumulatorjev (merjenje obremenilnega električnega toka in napetosti).
c) Preizkus vlomnih javljalnikov: aktivacija javljalnikov in sočasno preverjanje njihove indikacije na centrali.
d) Kontrola in preizkus signalizacije in krmilj.
e) Preizkus prenosa signala na oddaljeno mesto.

2.3.2. SISTEM VIDEO NADZORA
a) Vizualni pregled vseh kamer, po lokaciji in na monitorju.
b) Pregled kvalitete in dolžino video posnetka.
c) Pregled vseh spojev konektorjev (BNC in RJ45).
d) Pregled delovanja UPS naprave, če je del video nadzornega sistema.
e) Predmet rednega vzdrževalnega pregleda ni: Nastavitev, čiščenje, izvoz posnetkov video nadzornih kamer, spreminjanje usmerjenosti video nadzora.

2.3.3. KONTROLA PRISTOPA IN REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA
a) Kontrola indikatorjev na napravi, preizkus delovanja sistema na omrežno napetost 230V in rezervno napajanje).
b) Preizkus zmogljivosti akumulatorjev (merjenje obremenilnega električnega toka in napetosti).
c) Preizkus RFID čitalnikov in krmilja (ključavnice, magneti, itd.)
d) Pregled in posodobitev programske opreme, da je v skladu z zakonodajo.
e) Pregled sistemskih dogodkov.

2.3.4. GRAFIČNO NADZORNI CENTER
a) Pregled delovanja sistema.
b) Pregled arhiva.
c) Posodobitve programske opreme.
d) Pregled in predlog uskladitve GNC sistema z realnim stanjem sistema (v primeru sprememb na sistemu).

2.3.5. KLJUČAR
a) Kontrola stikal in indikatorjev na napravi.
b) Preizkus delovanja samo na omrežno in na rezervno napajanje.
c) Preizkus zmogljivosti akumulatorjev (merjenje obremenilnega električnega toka in napetosti).
d) Pregled delovanja RFID obeskov.

2.3.6. DOMOFON
a) Preizkus delovanja sistema video-domofona.
b) Kontrola delovanja notranjih in zunanjih enot.
c) Pregled kvalitete video in avdio komunikacije.

2.4. DEŽURNA SERVISNA SLUŽBA IZVAJALCA IN INTERVENCIJA
2.4.1.Izvajalec ima organizirano dežurno servisno službo, ki je aktivna 24/7 celo leto, tudi med prazniki in dela prostih dnevih.
2.4.2.Servisna služba v okviru 24-urne oskrbe vse dni v letu je dosegljiva na telefonski številki 01 8317 452, 051 653 111 in po elektronski pošti servis@zarja.com .
2.4.3.Dežurna servisna služba je namenjena nudenju hitre tehnične pomoč naročnikom pri rokovanju in upravljanjem s sistemi tehničnega varovanja, intervenciji oziroma izrednim servisnim pregledom, kadar so ti potrebni glede na prijavljeno okvaro oz. napako na sistemu.
2.4.4. Izvajalec lahko odpravi napake pri sistemih APZ in tehničnega varovanja na daljavo (telefonsko svetovanje, elektronska pošta) ali s servisno intervencijo na sami lokaciji.
2.4.5. Odzivni čas za telefonsko (po)svetovanje med izvajalcem in naročnikom po prijavi napake s strani naročnika je največ 4 (štiri) ure.
2.4.6. V kolikor je potrebna servisna intervencija na lokaciji, se bo izvajalec odzval in si prizadeval odpraviti napako v naslednjih časovnih intervalih glede na ocenjeno stopnjo nujnosti prijavljene napake (t.i. kategorija napake). Kategorijo napake oceni izvajalec.

Kategorija napake

Opis napake

Odzivni čas

Čas odprave

Kritično

Okvara, ki onemogoča, ali resno ogroža delovanje brezhibno delovanje APZ* sistemov za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja, večjega obsega (izklopljeno večje število elementov, prekinitev požarne inštalacije, centrala je neodzivna in ni možno rokovanje s sistemom, prekinitev povezava na dežurno VNC**, itd.) oziroma je prisotna okvara na elementih, ki so  pogoj za proženje aktiviranja gašenja.

24 ur

48 ur

Nizko

V primeru manjših okvar na sistemih aktivne požarne zaščite (kot je okvara ali izklop posameznega požarnega elementa, ) ali okvaro na kateremkoli drugem sistemu tehničnega varovanja (javljanje vloma ali ropa, video nadzor, kontrola in registracija delovnega časa, GNC***, ključar, domofon, varnostna razsvetljava, ODT****

2 delovna dneva

do 5 delovnih dni

*APZ – aktivna požarna zaščita
** VNC – varnostno nadzorni center
*** GNC – Grafični nadzorni center
****ODT – Odvod dima in toplote

2.4.7. Odzivni čas pomeni čas od prijave napake izvajalcu do prihoda serviserja na lokacijo, kjer se sistem/oprema nahaja. Rok za odpravo napake pomeni čas od prejetega obvestila o napaki do zaključka odprave napake.
2.4.8. Pri prijavi napake je naročnik dolžan izvajalcu posredovati naslednje podatke:
a) Ime osebe, ki napako prijavlja (Obvestilo o napaki velja za uradno, le kadar ga pošlje ali potrdi odgovorna oseba naročnika ali z njegove strani pooblaščena oseba),
b) Lokacijo naprave,
c) Vrsto naprave z napako,
d) Opis napake.

2.4.9. V primeru prijave napake, ki jo je izvajalec uvrstil v kategorijo kritično, je naročnik dolžan pri odpravljanju napake zagotoviti prisotnost oziroma sodelovanje strokovnjakov na strani naročnika. Naročnik je dolžan izvajalcu ažurno sporočati vse informacije, ki so potrebne za učinkovito reševanje zadeve, kakor tudi ime svojih strokovnjakov, in sicer pisno po e-pošti oziroma tudi po telefonu, kadar je to potrebno.
2.4.10. V primeru, da izvajalec glede na vsebino prijave napake utemeljeno oceni, da bi za njeno odpravo potreboval več časa, kot je določeno v točki 2.4.6. mora o tem v najkrajšem možnem času obvestiti naročnika.
2.4.11. Če izvajalec glede na vsebino prijave napake ugotovi, da je treba v reševanje napake vključiti tudi podizvajalca, je dolžan o obvestiti naročnika in mu ažurno poročati o stanju zahtevka in odpravi napake. Vsako vključevanje podizvajalca v reševanje napake je razvidno v mesečnem poročilu.

2.5. DRUGE STORITVE IZVAJALCA

2.5.1. Ostale aktivnosti, ki ne spadajo pod intervencijo zaradi napak na delovanju sistema, kot npr.: sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ali testiranjih krmilnih funkcij, dograditve sistemov, adaptacije prostorov, izvoz video posnetkov, spremembe uporabniških kod, itd., je potrebno pisno naročiti pri izvajalcu in ga o nameravani izvedbi obvestiti vsaj 30 dni pred želeno izvedbo.

2.6. OSTALO

2.6.1. Redni delovni čas izvajalca je vsak delovni dan, to je od ponedeljka do petka, od 7:00 do 15.00 ure. Med rednim delovnim časom izvajalec zagotavlja izvajanje rednega vzdrževanja.
2.6.2. V primeru, da je začeti vzdrževalni poseg potrebno nadaljevati po zaključku rednega delovnega časa, izvajalec zagotavlja tudi podaljšanje aktivnosti najmanj 2 uri po zaključku rednega delovnega časa. V vseh ostalih primerih zunaj rednega delovnega časa aktivnosti izvajalca niso izrecno zagotovljene.
2.6.3. Delo izven rednega delovnega časa je v ceniku storitev izvajalca opredeljeno in se plača posebej.

3. OSTALE OBVEZNOSTI IZVAJALCA


3.1. Osebju naročnika, ki je zadolženo za strokovno rokovanje z napravo in sistemom, je izvajalec dolžan dajati navodila za pravilno in strokovno ravnanje v predvidenih situacijah.
3.2. Izvajalec izjavlja:
a) da bo pristopil k vzdrževanju sistema tudi v primeru, ko vzrok težav ni znan oziroma ga ni mogoče ugotoviti in si bo prizadeval napake odpraviti;
b) da bo zagotavljal rezervne dele, potrebne za vzdrževanje, v času življenjske dobe strojne opreme;
c) da si bo prizadeval pristopiti k vzdrževanju strojne opreme tudi v primeru, da je življenjska doba strojne opreme potekla, naročnika pa bo opozoril na dotrajanosti opreme, za katero izvajalec ne prevzema odgovornosti;
d) da si bo prizadeval izvrševati pogodbena dela pravočasno, vestno in kvalitetno, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;
e) da bo za dotrajane, zastarele elemente in strojno opremo izven običajne življenjske dobe ali brez podpore rezervnih delov (ker niso več dobavljivi) naročniku predlagal zamenjavo in v razumnem času po nalogu naročnika tudi nadomestil z novimi elementi in/ali strojno opremo v garanciji po veljavnem ceniku in s tem zagotovil brezhibno delovanje APZ sistemov za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja;
f) da bo naročnika pisno obvestil vsaj 30 dni pred zamenjavo dotrajane protipožarne centrale izven običajne življenjske z novo, ki bo kompatibilna z obstoječim sistemom;
g) da bo zbiral in na urejen način hranil poslovno tehnične podatke o sistemu, ki so potrebni za učinkovito izvajanje vzdrževanja sistema;
h) da bo naročnika obveščal o novostih, ki lahko znatno pripomorejo k bolj ekonomični ali bolj učinkoviti uporabi sistema;
i) da bo ob vzdrževalnih posegih pri naročniku spoštoval naročnikove varnostne predpise in sledil navodilom njegove varnostne službe;
j) da bo naročnika o prihodu na redni ali izredni servisni pregled, ki ni posledica okvare, obvestil najmanj 24 ur prej.

3.3. Vzdrževalna dela oziroma aktivnosti pri izvajalcu opravljajo usposobljeni strokovnjaki za sisteme ali naprave. Izvajalec ima pravico, da za izvedbo vzdrževalnih del angažira podizvajalce, ki morajo biti ustrezno usposobljeni.
3.4. Izvajalec v okviru lastne organizacije procesa vzdrževanja in tehnične podpore naročnikom zagotavlja kontaktne osebe za vzdrževalne aktivnosti v skladu s Pogodbo in SPV.

4. VZDRŽEVALNINA

4.1. Vzdrževalnina predstavlja letno plačilo za skupek storitev vzdrževanja sistemov, ki so navedeni v Pogodbi in je dogovorjena v Pogodbi.
4.2. Naročnik plačuje izvajalcu vzdrževalnino, ki praviloma vključuje:
a) Letni strošek rednega vzdrževalnega pregleda sistemov vključno s potnimi stroški in časom na poti, ki so potrebni za izvajanje storitev v okviru rednega vzdrževanja.
b) Letni strošek zagotavljanja dežurne službe 24 ur na dan, vse dni v letu (24/7/365) in razpoložljivost za servisiranje naprav naročnika v primeru nepredvidenih okvar sistemov APZ in tehničnega varovanja.
c) Letni strošek zagotavljanja originalnih nadomestnih delov za obdobje desetih (10) let; ter drugih nadomestni deli za obdobje, ki se izteče prej, in sicer: deset (10) let oziroma dokler je zagotovljena dobavljivost s strani proizvajalca dobavljene opreme.
d) Letni strošek planiranja, koordiniranja rednih in izrednih vzdrževalnih del ter prisotnost pri napovedanem pregledu APZ s strani pooblaščenih preglednikov.
e) Letni strošek dokumentiranje – Dokumentiranje dela, vključno z ažuriranjem uporabniških navodil ter dokumentiranje vseh programskih sprememb.
4.3. Vzdrževalnina se naročniku obračunava na mesečni ravni v višini 1/12v Pogodbi dogovorjene letne vzdrževalnine. Davek na dodano vrednost ni vključen v ceni.
4.4. Rok plačila je 15 dni od izdaje računa.
4.5. V primerih razširitve, nadgradnje in drugih sprememb sistema ima izvajalec pravico do povišanja ali znižanja vzdrževalnine za tako spremenjeni sistem, v odvisnosti od obsega sprememb oz. ali gre za nadgradnjo ali pa zmanjšani obseg, in sicer s prvim mesecem po izvedeni montaži oziroma s prvim mesecem po tem, ko sprememba postane operativna in naročnik o tem pisno obvesti izvajalca.
4.6. Dogovorjeni pavšalni znesek za vzdrževanje ustreza stanju stroškov ob sklenitvi Pogodbe. Izvajalec si pridržuje pravico, da pavšalni znesek prilagodi gibanju stroškov ob razkritju posameznih stroškovnih elementov in njihovega ponderiranja.


4.7. Vsaka sprememba cen vzdrževanja bo naročniku pisno sporočena najkasneje 40 dni pred začetkom obračunskega obdobja, za katerega velja sprememba cen. Za začetek obračunskega obdobja se šteje 41. dan od dneva poslanega obvestila. Šteje se, da sprememba cen velja, v kolikor naročnik v roku 30 dneh po prejemu sporočila o spremembi cene, Pogodbe ne odpove. V takem primeru se šteje Pogodba za razvezano z dnem, ko bi sprememba cen začela učinkovati.
4.8. Naročnik soglaša, da se pogodbena cena za storitve iz Pogodbe na letni ravni vsakega 1. februarja v letu avtomatično usklajuje s stopnjo rasti življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji (RS), kot je bila ugotovljena s strani Statističnega urada RS, v kolikor je bila ta glede na preteklo koledarsko leto višja.
4.9. Če naročnik izbere možnost prejemanja e-računov soglaša, da bo na izbran način prejete račune upošteval kot verodostojne dokumente v svojih poslovnih knjigah. Ti računi bodo nadomestili tiskane račune, prejete po običajni pošti.
4.10. Vzdrževalnina ne vključuje stroškov porabljenega materiala, ti se plačujejo posebej in zaračunavajo po ceniku izvajalca, ki je veljaven v času odprave okvar ali napak.

5. OBRAČUN DRUGIH STROŠKOV


5.1. Vse ostale storitve in stroške, povezane z vzdrževanjem, ki niso vključeni v vzdrževalnino ali ne nastanejo pri intervenciji oz. izrednih servisih ali po naročilu naročnika, izvajalec naročniku zaračuna posebej.
5.2. Intervencija in izredni servisni pregled se zaračunavajo naročniku posebej (delo, material, kilometrina, čas na poti, izdelava dokumentacije).
5.3. Cena urne postavke, časa na poti in kilometrina za izredni servisni pregled ter ostale storitve, ki niso predmet rednega vzdrževanja, se obračunajo v skladu s splošnim cenikom storitev vzdrževanja sistemov tehničnega varovanja, ki priložen k in sestavni del Pogodbe.
5.4. Stroški porabljenega materiala se zaračunavajo po ceniku izvajalca, ki je v veljavi v času odprave okvar oziroma napak. Cenik je dostopen na sedežu Izvajalca.
5.5. Na podlagi ločenega naročila izvajalec obračuna naslednja dela po posebnem obračunu:
a) V kolikor izvajalec na dogovorjeni dan iz razlogov, ki niso na strani izvajalca, na lokaciji ne more opraviti rednega vzdrževalnega pregleda ali izrednega servisnega pregleda, pa je predstavnik izvajalca tja že prispel, naročnik pa izvajalca ni pravočasno obvestil, da servisa ne bo mogel opraviti .
b) Če vzdrževalnih del brez razlogov na strani izvajalca izvajalec ni mogel opraviti ob terminu, ko je na lokacijo prispel, pač pa kasneje, je upravičen zaračunati čas čakanja pa tudi druge ob tem ali zaradi tega nastale stroške.
c) Popravila in vzdrževalna dela, zlasti odstranjevanje motenj in okvar, če to ni vsebovano v opisu storitev za redno vzdrževanje.
d) Zamenjava delov, ki ni posledica običajne rabe, pač pa nestrokovnega ali malomarnega rokovanja oziroma posegov naročnika ali tretjih oseb pa tudi drugih okoliščin, ki so izven sfere izvajalca.
e) Vzdrževalna dela, ki so potrebna zato, ker so bila na napravah izvedena popravila ali spremembe brez predhodnega pisnega soglasja izvajalca;
f) Vsa dela, ki so posledica tega, da so bile naprave povezane z drugimi napravami, ki jih ni dobavil izvajalec;
g) Vsa dela, ki so potrebna zato, ker naprave obratujejo pod pogoji (npr. nihanja omrežne napetosti, onesnaženost) ali ob uporabi opreme ali specifičnih potrošnih materialov za napravo, ki ne ustrezajo specifikacijam izvajalca.
h) In druga dela, za katera tako presodi izvajalec.
5.6. Storitve izvajalec obračuna na podlagi delovnega naloga.
5.7. Za navedene stroške izvajalec naročniku izstavi račun z rokom plačila 15 dni od njegove izdaje.

6. UGOVOR/REKLAMACIJA NAROČNIKA IN ZAČASNO ZADRŽANJE IZVAJANJA STORITEV


Naročnik ima pravico ugovarjati zoper račun izvajalca in reklamirati izvajalčeve storitve v roku 8 dni od datuma prejema računa oziroma opravljene storitve.
V kolikor naročnik računu ne ugovarja v roku je izvajalčev račun za opravljene storitve verodostojen in izkazuje resnično dejansko stanje opravljenih storitev. V kolikor naročnik v navedenem roku ne reklamira storitev, se šteje izvajalčeva storitev pravilno, celovito in strokovno opravljena.
Ugovor oziroma reklamacijo je potrebno vložiti pisno na izvajalčev naslov ali preko e-pošte: racuni@zarja.com.
Izvajalec bo na vsak ugovor/reklamacijo naročnika pisno odgovoril v roku 8 dni od prejema ugovora. Ugovor zoper izstavljeni račun ali reklamacija storitve ne zadrži dolžnosti plačila računa oz. storitve. V primeru, da je ugovor/reklamacija naročnika utemeljen/a, bo izvajalec naročniku izstavil dobropis za preveč plačani znesek, ki se upošteva pri obračunu v naslednjem obračunskem obdobju.
V primeru naročnikove zamude pri plačevanju vzdrževalnine, ki je daljša od 45 dni, ali v primeru zamude naročnika pri plačevanju stroškov vzdrževanja, ki je daljša od 90 dni, obveznosti izvajalca po Pogodbi začasno mirujejo, in sicer do dneva plačila zapadlih obveznosti naročnika, pri čemer obveznost plačevanja vzdrževalnine in stroškov vzdrževanja naročnika ne preneha.
Če ni drugače dogovorjeno, zapadejo računi izvajalca v plačilo takoj po opravljeni storitvi in izstavitvi računa, brez odbitka za takojšnje plačilo.
V primeru zamude s plačilom katerekoli obveznosti je izvajalec upravičen do plačila zamudnih obresti v višini 10% letno ali ustrezno višjih zakonskih zamudnih obresti, kar znaša več. Poleg tega mora naročnik izvajalcu nadomestiti stroške opominov, izterjave, morebitnih sodnih in odvetniških stroškov, kolikor so potrebni za ustrezno uveljavljanje pravic.

7. GARANCIJA


Izvajalec jamči za brezhibno delovanje oz. kakovost zamenjanih delov v garancijskem roku, ki začne teči z dnem zamenjanega dela in traja eno leto.
Pod garancijska popravila ne spada:
• če naročnik z opremo ni ravnal po navodilih za uporabo, ki so priložena izdelkom (odprava napak zaradi nepravilnega rokovanja),
• če je v izdelek posegla nepooblaščena oseba (odprava mehanskih poškodb – poseg tretje osebe),
• napake nastale zaradi atmosferske razelektritve (višja sila),
• če naročnik nestrokovno ali malomarno ravna z izdelkom (napake nastale zaradi neupoštevanja navodil in predpisov).
Garancija ne vključuje:
Mehanskih okvar, ki jih povzroči naročnik, okvar, povzročenih zaradi nihanja električne napetosti, okvar, povzročenih zaradi neustrezne vlage ali temperature, okvar, povzročenih zaradi višje sile.

8. OBVEZNOSTI NAROČNIKA


Naročnik na svoji strani določi odgovorne osebe, ki so zadolžene za korespondenco z izvajalcem pri prijavi incidentov in tehnični podpori (v nadaljevanju besedila: kontaktne osebe).
Seznam kontaktnih oseb naročnik izpolni ob podpisu vzdrževalne pogodbe (člen V. Skrbniki pogodbe). V primeru zamenjave kontaktne osebe je uporabnik dolžan izvajalca o tem pravočasno pisno obvestiti.
Naročnik je dolžan za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti poskrbeti za sodelovanje in prisotnost usposobljenih oseb za upravljanje naprav, vezanih na sisteme tehničnega varovanja, na osnovi napovedi in po navodilih izvajalca.
Po Pravilniku o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Ur. list RS, št. 53/2019) velja, da se mora pregled sistema APZ za podaljšanje veljavnosti Potrdila o brezhibnem delovanju sistema, izvajati na vsaka 3 (tri) leta. Naročnik je dolžan organizirati tak pregled, kjer morata biti skupaj prisotna pooblaščeni izvajalec preizkušanja sistemov APZ in vzdrževalec izvajalca.
Naročnik bo vzdrževalcem izvajalca in tretjim osebam, ki so pooblaščene s strani izvajalca, ob terminu vzdrževanja dovolil dostop do vseh komponent vzdrževanega sistema in s tem omogočil nemoteno izvedbo vzdrževalnih del.
Naročnik mora servisno osebje pred začetkom vzdrževanja seznaniti s posebnimi varnostnimi in drugimi internimi predpisi v obratu naročnika, ki jih mora izvajalec pri izvedbi vzdrževalnih del upoštevati, in jih mora izčrpno obrazložiti. Če to zahteva znaten čas, si izvajalec pridržuje pravico, da ta čas dodatno obračuna.
Naročnik bo servisno osebje brez odlašanja in/ali brez poziva seznanil s posebnostmi in nastalimi težavami v zvezi z napravo, ki je predmet vzdrževanja.
Naročnik je odgovoren za pravočasno in kakovostno izpolnjevanje obveznosti, ki mu jih nalaga veljavna zakonodaja v zvezi z vzdrževanjem sistemov in naprav.
Podatki, ki se nanašajo na razmerje iz Pogodbe o vzdrževanju in vsi podatki poslovnega in tehničnega značaja v zvezi z vzdrževanjem, so poslovna skrivnost izvajalca, kar vse bo naročnik trajno varoval.
Naročnik se obvezuje tudi:
a) da bo zagotavljal uporabo sistema in njegovih komponent v skladu z navodili izvajalca oziroma proizvajalcev;
b) da bo eventualne spremembe strojne ali programske opreme opravljal samo ob seznanjenosti in soglasju izvajalca;
c) da bo izvajalca redno, pravočasno in pisno obveščal o vseh ugotovljenih težavah in napakah;
d) da bo zagotavljal varovanje sistema pred neavtoriziranimi, nekvalificiranimi in zlonamernimi posegi;
e) da bo vzdrževanje sistema zaupal oziroma omogočil izključno izvajalcu, razen v primeru, da izvajalec ne bi bil zmožen začasno ali trajno izpolnjevati svojih pogodbenih obveznosti;
f) da bo izvajalcu omogočil dostop do sistema, po potrebi tudi izven svojega delovnega časa, v skladu s svojim varnostnim režimom;
g) da bo izvajalca obveščal o vseh okoliščinah, ki so pomembne za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.

9. TRAJANJE IN ODPOVED POGODBE


Če ni dogovorjeno drugače, je Pogodba sklenjena za nedoločen čas.
Vsaka od pogodbenih strank lahko pisno odpove Pogodbo z odpovednim rokom dveh (2) mesecev (redna odpoved), ob čemer pogodba preneha veljati po izteku koledarskega meseca, v katerem se je iztekel odpovedni rok.
Odpovedni rok začne teči z dnem vročitve pisne odpovedi.
Naročnik mora v primeru prenehanja pogodbenega razmerja izvajalcu poravnati vse obveznosti, nastale do dneva prenehanja pogodbenega razmerja.
Vsaka odpoved mora biti poslala po pošti s priporočeno pošiljko ali preko vročevalca/hitre pošte, s katerim je zagotovljena sledljivost vročitve.
Izvajalec ima pravico do takojšnje (izredne) odpovedi pogodbe v naslednjih primerih:
a) če naročnik ne poravna vsaj dveh (2) zaporednih računov za izvedene storitve;
b) če naročnik ne zagotavlja pogojev za izvajanje servisnih del;
c) ča naročnik drugače grobo krši svoje zakonske obveznosti, Pogodbo ali/in SPV,
in s kršitvami ne preneha v roku 30 dni od poziva.

Pogodba se šteje za razvezano naslednji dan po tem, ko je bil Naročniku vročen odstop od pogodbe oziroma v primeru nezmožnosti vročitve na dan prvega poskusa vročitve odpovedi.
Izredna odpoved (brez odpovednega roka) je mogoča še v primeru začetka insolventnega postopka oziroma postopka prisilne poravnave zoper katero izmed strank.

10. POSLOVNA SKRIVNOST


Pogodbeni stranki se zavežeta, da bosta vse podatke, informacije ter dokumente, ki jima bodo zaupani s strani nasprotne stranke oziroma s katerimi se bosta pri svojem delu seznanili na drugačen način in ki bodo imeli naravo poslovne skrivnosti (vključujoč predvsem, vendar ne samo podatke o poslovanju družbe ter podatke, ki jih za take označi direktor družbe, tehnične in tehnološke podatke) varovati kot poslovno skrivnost in jih ne izkoriščati za svojo osebno uporabo ali izdajati in posredovati tretjim osebam.
Prejemnik podatkov se zavezuje vse pridobljene podatke varovati kot zaupne in z njimi ravnati na tak način, da se prepreči nepooblaščeno razkrivanje le teh.

11. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV


Izvajalec izjavlja, da je njegovo področje varstva osebnih podatkov urejeno skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Izvajalec se obvezuje k ustreznemu varovanju vseh osebnih podatkov, ki jih obdeluje oziroma se z njimi seznani pri izvajanju storitev, ter zagotavlja, da jih obdeluje izključno za namene, za katere so bili zbrani ter so potrebni za izvajanje storitev. Več informacij o izvajalčevi obdelavi osebnih podatkov je navedenih v Politiki zasebnosti, objavljeni na njegovi spletni strani.
Naročnik odgovarja za lastno ureditev področja varstva osebnih podatkov skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.
Pri izvajanju storitev vzdrževanja določenih sistemov tehničnega varovanja, in sicer: a) sistem javljanja vloma in ropa, b) video nadzorni sistem, c) grafično nadzorni center in alarm management sistem (GNC in AMS), d) sistem registracije prisotnosti in delovnega časa, e) sistem kontrole dostopa, izvajalec kot obdelovalec v imenu in za račun naročnika obdeluje osebne podatke, katerih upravljavec je naročnik. Obdelava osebnih podatkov s strani izvajalca se v skladu s tretjim odstavkom člena 28 Splošne uredbe o varstvu podatkov 2016/679 (GDPR) uredi v pogodbi o obdelavi osebnih podatkov, ki jo skleneta pogodbeni stranki.

12. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA


Pogodbeni stranki izjavljata, da v katerikoli fazi sklepanja oz. izvajanja pogodbe nobena pogodbena stranka ni in ne bo ponudila, dala ali obljubila kakršnokoli nedovoljeno korist kateremukoli zaposlenemu ter članu organov vodenja ali nadzora pri nasprotni pogodbeni stranki ali tretji osebi, za:
• pridobitev posla ali
• za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
• za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
• za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bi bila lahko nasprotni pogodbeni stranki povzročena škoda ali omogočena pridobitev nedovoljene koristi kateremukoli zaposlenemu ter članu organov vodenja ali nadzora pri nasprotni pogodbeni stranki ali tretji osebi.

13. PRAVO IN PRISTOJNOST SODIŠČA


Vse morebitne spore se rešuje sporazumno.
V primeru, da to ni mogoče, se odločitev prepusti stvarno pristojnemu sodišču v Ljubljani ali pa se določi glede na sedež tožene stranke.
Za presojo Pogodbe in SPV se uporablja slovensko pravo.

14. KONČNE DOLOČBE


Obe stranki Pogodbe se zavezujeta, da bosta pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz Pogodbe v primeru spremembe prenesli na svoje pravne naslednike.
V primeru zamenjave lastnika zgradbe, lahko naročnik Pogodbo odpove, pisno, priporočeno po pošti, s 60 dnevnim odpovednim rokom. V kolikor se Pogodba ne odpove, naročnik še naprej odgovarja za plačilo pogodbeno dogovorjene cene in izpolnjevanje ostalih obveznosti, dogovorjenih s Pogodbo.

Izvajalec lahko spremeni, dopolni ali sprejme spremenjeno ali novo besedilo splošnih pogojev vzdrževanja, ki v celoti ali delno nadomestijo te splošne pogoje vzdrževanja, o čemer bo naročnika obvestil najmanj 60) dni pred dnem začetka uporabe spremenjenih ali novih SPV.
Naročnik, ki s spremembami ali dopolnitvami SPV ali z novimi SPV, ki bi nadomestili SPV veljavne v času podpisa Pogodbe, ne soglaša, je dolžan v roku 30 dni od prejema obvestila iz prejšnjega odstavka, odpovedati Pogodbo, sicer se šteje, da spremembe oziroma dopolnitve SPV oziroma nove SPV sprejema in se pogodbeno razmerje nadaljuje pod spremenjenimi pogoji.

15. ZAČETEK VELJAVE


Ti splošni pogoji veljajo od 1.4.2023 dalje.
Vsakokrat veljavni splošni pogoji vzdrževanja so objavljeni na spletni strani na naslednji povezavi: www.zarja.com/splosni-pogoji-vzdrževanje. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih splošnih pogojev.
HYPERLINK “https://www.zarja.com/splosni-pogoji-vzdrževanje